Chương trình lc quyên Thương V Min Trung cu tr bão lt t chc bi Ca Ngh Sĩ Toronto và Quỹ T Thin T Tâđã hoàn tt vào cui tháng 2/2018.  Tng s tin quyên góđược là $44,873 Cad. Sau khi tr các chi phí t chc $2,175 (gm tr tin Hall và âm thanh cho bui văn ngh), s tin còn li là $42,698 Cad đã được nhanh chóng chuyn v cu tr cho nhng nn nhân bão l các tnh min Trung, Vit Nam. Ti Vit Nam, chúng tôi cũng lc quyêđược khong $875 Cad nên tt c là$43,573 Cad đã dùng trong vic cu tr giúp hơn 1400 hc sinh và 1500 h dân.  S tin lc quyên nàđã vượt hơn gđôi s mc tiêu $20,000 Cad đượđưa ra lúc ban đu. Xin ấn vào đây đọc tiếp... ttct2017