Đại dịch Covid 19 đã và đang tiếp tục gây ảnh hưởng nặng đến Việt Nam, nhất là đối với những người nghèo lại càng lâm vào cảnh khốn khổ hơn vì buôn bán mưu sinh càng rất khó khăn trong cơn dịch tiếp tục kéo dài.  Trong tinh thần nhân ái, Quy~Cộng Đồng Thời Báo sẽ chuyển cho Quỹ Từ Tâm $8000 (tám ngàn Gia Kim) để giúp cho những người nghèo khó.  QTTT kính mong quý vị "của ít lòng nhiều" cùng Qũy Cộng Đồng Thời Báo và Từ Tâm giúp những người lao động nghèo, gia đình nghèo, có người nằm bệnh viện, những người bán vé số, bán xôi, bán lặt vặt bên đường để sống qua ngày, những người "làm ngày nào mong được ăn ngày đó”.  Quý vị có thể etransfer tiền thẳng vào info@tutamfoundation.org và cho quý danh, hoặc liên lạc Phi Lê qua điện thoại  647-718-1497. Xin cảm ơn, Quỹ Từ Thiện Từ Tâm. Kèm theo là hình ảnh Từ Tâm thực hiện vào tháng 6 và tháng 7, 2021 và tháng 3 và tháng 7 năm 2020, với sự ủng hộ của quý vị: