Tin Mới:  Từ Tâm đã thăm viếng các gia đình có người chết tại Quảng Ngãi vào ngày 11 và đã cứu trợ ngày 16 tháng 12, 2016. Xin ấn vào đây để xem thông báo lạc quyên cứu trợ và hình ảnh. Xin ấn vào đây để xem vài phút video cứu trợ. QTTTT đã thăm viếng các gia đình có người chết và cứu trợ 10 nơi bị lũ lụt nặng với 1000 xuất qùa ($400 ngàn mỗi qùa. 6 nơi tại Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tỉnh vào ngày 25-27, tháng 11, 2016. 3 nơi tại tỉnh Phú Yên và xã Hương Thọ (50 qùa, $300/quà), Hà Tỉnh vào ngày 10, 12 tháng 11.) Chúng tôi đã nhận được hơn $28 ngàn. Danh sách Những Tấm Lòng Nhân Ái sẽ được cập nhật thêm nay mai. Xin quý vị giúp gởi ngân phiếu payable to: Tu Tam Foundation. Memo: Bão lụt. Địa chỉ: 5583 Whimbrel Road, Missisauga, ON L5V 2J4. Hoặc liên lạc Phi Lê 647-718-1497.

     t2