QTTTT sẽ tổ chức buổi Garage Sale từ 8 AM đến 3 PM vào ngày Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019 tại 5583 Whimbrel Road, Mississauga (Mavis & Bristol) để gây quỹ giúp tài trợ 2 nồi cháo Từ Tâm cho người nghèo tại 2 bệnh viện ở tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Mỗi tháng sẽ cung cấp 3 nồi, khoảng 100 người mỗi lần. Xin quý vị ghé qua ủng hộ. Của ít lòng nhiều. Nếu quý vị muốn giúp đỡ, xin liên lạc Phi 647-718-1497, Jackie 905-417-0838, hoặc email: info@tutamfoundation.org. Ần vào hình xem hình ảnh Garage Sale của những năm trước...