Quỹ Từ Thiện Từ Tâm sẽ tổ chức buổi Garage Sale từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều vào ngày thứ Bảy, ngày 21 tháng 6, 2014 tại 529 Bussel Crescent, Milton, ON L9T 0W8 để gây quỹ giúp các gia đình nghèo tại miền Trung, Việt Nam. Xin quý vị ghé qua ủng hộ. Của ít lòng nhiều. Nếu quý vị muốn giúp đỡ, xin liên lạc Tâm 647-995-1484, Phi Lê 905-858-9965, hoặc email: info@tutamfoundation.org. Xin cãm ơn. Hình ảnh Garage Sales của những năm trước, xin ấn vào: Năm 2013, năm 1012.