Tin Mới: Xin ấn vào đây (thư cám ơn) để xem thư gởi các ân nhân bảo trở. Tất cả 49 gđ được bảo trợ. Xin ấn vào đây để xem Danh Sách mới nhất. Chương trình giúp đỡ $15 gia kim một tháng (thời hạn 1 năm) cho các gia đình nghèo hoặc có hoàn cảnh khốn khổ đã đem lại niềm vui và ổn định đời sống của hơn 80 gia đình có các em thơ, người lớn bị bệnh hiễm nghèo, các cụ già không nơi nương tựa tại miền Trung và Nam, Việt Nam. Danh Sách số 9 sẽ được bắt đầu vào tháng 12, 2015, gồm có 47 gia đình củ từ Danh Sách số 7 mới vừa hết thời hạn và 2 gđ mới (xin ấn ở dưới).  Xin ấn vào đây để lấy Phiếu Bảo Trợ và gởi về cho chúng tôi (địa chỉ) hoặc liên lạc trực tiếp Phi Lê: 416 822 1929

   NKh Tuc DS9v6a