Nhắm giúp các thân nhân và bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện tại Quảng Ngải. Hằng tháng, Quỹ Từ Tâm bảo trợ 3 nồi cháo tại 2 bệnh viện tại Quãng Ngải. Một nồi do Hội Chử Thập Đỏ phục vụ tại bệnh viện Sơn Tịnh (hơn 100 tô) và 2 nồi do cơ sở đạo Cao Đài Đức Thắng phục vụ tại bệnh viện Mộ Đức (hơn 200 tô mỗi lần). Xin ần vào hình để xem thêm chi tiết.